אישור הצטרפות לתוכנית

המשרד לשוויון חברתי פועל לקידום תעסוקת אזרחים ותיקים לרבות פעולות למיגור הגילנות בשוק העבודה. 

במסגרת זו, המשרד לשוויון חברתי פרסם מכרז ייעודי לתוכנית שמטרתה סיוע,
ליווי והשמה של מחפשי עבודה מבוגרים (בני ובנות+60 ) בשוק העבודה בשכר.

חברתנו – מעוף משאבי אנוש זכתה במכרז להפעלת התכנית, אם ברצונך להשתתף בתוכנית, יש לאשר טופס זה.

במסגרת הצטרפותך לפרויקט, תקבל/י סיוע הנדרש בחיפוש עבודה בהתאם לצרכיך, הכולל הכוונה, אבחון תעסוקתי, קורסים והכשרות בהתאם לצרכיך, סיוע במילוי קורות חיים, הכנה לראיון עבודה ועוד והכל במסגרת ההתקשרות של המשרד לשוויון חברתי וחברתנו.

במסגרת הצטרפותך לפרויקט פרטיך יועברו למשרד לשוויון חברתי, ויעשה בהם שימוש במסגרת תשלומי המשרד לשוויון חברתי למשרדנו עבור השמתך, וכן על מנת לאפשר איסוף נתונים לניתוח של חסמים הקיימים בשוק העבודה כלפי מבוגרים, ושיכולים לסייע בקביעת מדיניות בתחום זה.
מובהר כי לא יעשה כל פרסום של פרטיך ללא קבלת הסכמתך מראש.

אני מצהיר/ה כי:

א. ידוע לי שהשתתפותי בפרויקט אינה כרוכה בתשלום לחברתכם.
ב. כי לא אהיה זכאי/ית עבור השתתפותי בפרויקט לכל תשלום או תמורה בין אם בכסף
או בשווה כסף, בין אם ניתן על ידי חברת מעוף משאבי אנוש או מטעמה או מכל גורם אחר.
ג. אני מאשר שפרטי יועברו לידי למשרד לשוויון חברתי למטרות המנויות לעיל, ובלבד שלא יעשה פרסום בפרטי ללא קבלת הסכמתי קודם לכך ומראש.